Algemene voorwaarden

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen die Leukvoorthuis aanbiedt in haar winkel en op de website, en op alle via de winkel en website geplaatste bestellingen, voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 Daar Leukvoorthuis grotendeels tweedehands en vintage (oude) artikelen verkoopt, vertonen deze artikelen van Leukvoorthuis normale of doorleefde gebruikssporen. Op deze artikelen of goederen wordt geen garantie gegeven.

1.3 Aangezien veel van onze producten van natuurlijke producten zijn vervaardigd, kunnen er altijd enige afwijkingen in het product aanwezig zijn. Op deze artikelen wordt geen garantie gegeven.

1.4 Het is mogelijk dat de getoonde foto’s op onze website enige kleurafwijkingen vertonen t.o.v. onze originele artikelen.

1.5 Koper heeft zijn verantwoordelijkheid m.b.t. het plaatsen, ophangen en gebruiken van geleverde artikelen. Leukvoorthuis is echter niet aansprakelijk voor zogenaamde gevolg schade die afnemer, koper of een derde ter zake van de producten mocht lijden.

1.6 Indien de klant verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk en schriftelijk door Leukvoorthuis is ingestemd.

1.7 Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de winkel en internetsite, dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Leukvoorthuis een overeenkomst aangaat.

1.8 Indien Leukvoorthuis niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Leukvoorthuis in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.

1.9 Leukvoorthuis behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.10 Door het gebruik van de internetsite/winkelbezoek van Leukvoorthuis en/of het plaatsen van een bestelling/aankoop aanvaardt de klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die kunnen worden verwacht en staan vermeld op de internet site.

 

Artikel 2 Artikelen/producten

2.1 Alle door De Leukvoorthuis aangeboden artikelen, op de foto’s van de website, zijn altijd exclusief de meegetoonde “decoratie artikelen“. Tenzij duidelijk anders vermeld.

2.2 Leukvoorthuis behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.

2.3 Een internetkoop komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de klant verstrekte opdracht per email is verzonden naar het door de Klant opgegeven e-mailadres. De klant en Leukvoorthuis komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan klant is verzonden. De elektronische bestanden van Leukvoorthuis gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een bewijs.

2.4 Informatie met betrekking tot de belangrijkste kenmerken van de artikelen en afbeeldingen worden zo nauwkeurig mogelijk gegeven. Leukvoorthuis garandeert echter niet dat alle artikelen volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Kleine afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

2.5 Indien u uw gegevens op de orderbevestiging wilt wijzigen of u wilt uw bestelling wijzigen, dan dient u hierover binnen 24 uur een e-mail te sturen naar: leukvoorthuis-retro-vintage@hotmail.com

 

Artikel 3 Bestellingen/Aankopen/Aanbetaling

3.1 Een bestelling of aankoop van een artikel kan niet worden geannuleerd, de koper wordt gehouden aan de volledige betaling en afname van het desbetreffende product.

3.2 De bestellingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

3.3 Ondanks dat Leukvoorthuis de site up-to-date houdt kan het voor komen dat een artikel net gereserveerd of verkocht is. In dat geval neemt Leukvoorthuis zo spoedig mogelijk contact op met de koper.

3.4 Leukvoorthuis is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie aan te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd wordt dit o.v.v. de reden aan de koper medegedeeld.

3.5  Bij het plaatsen van een bestelling/restauratie/herstoffering, dient de afnemer een aanbetaling te
verrichten ten bedrage van 20% van de waarde van de te bestellen artikelen of gerestaureerde/gestoffeerde meubels.

Artikel 4 Prijzen en Betalingen

4.1 Alle door Leukvoorthuis vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzend- en administratiekosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden

4.2 De hoogte van de verzendkosten/bezorgkosten binnen Nederland of Europa worden van tevoren aan de klant kenbaar gemaakt.

4.3 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding

.
Artikel 5 Levering

5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd:
A). ).Bij verzending per post verstuurt Leukvoorthuis de bestelde artikelen in de regel binnen 3 tot 7 werkdagen na ontvangst van de betaling.
B). Bij het bezorgen van een artikel dien er vooruit contant te worden betaald met euro’s.
C). Indien klant er voor kiest om de artikelen af te halen in de winkel, dienen deze afgehaald en ter plaatse betaald te worden.
D). Aangezien Leukvoorthuis te maken heeft met fabrikanten en leveranciers zijn genoemde levertijden indicatief en gelden nimmer als fatale termijn. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de Klant de overeenkomst in stand laat. De klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel reeds betaalde gelden zullen worden geretourneerd.

5.2 Indien onverhoopt een artikel dat door de klant wordt besteld niet (meer) op voorraad of net verkocht blijkt te zijn, zal dit zo spoedig mopgelijk aan de klant worden gemeld en eventueel betaalde gelden zullen direct teruggestort worden. Vertragingen zullen aan de klant per email of telefonisch worden gemeld.

5.3 Indien de koper bij aflevering niet op het door de koper opgegeven afleveradres is, gaat de bestelling terug naar Leukvoorthuis. Leukvoorthuis neemt vervolgens contact op met de koper voor het opnieuw verzenden/bezorgen. Kosten voor het (eventueel) opnieuw verzenden/bezorgen, zijn voor rekening van de koper.
Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud

6.1 De eigendom van artikelen gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van enige overeenkomst aan Leukvoorthuis verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de artikelen gaat reeds over op het moment dat de artikelen door Leukvoorthuis aan de vervoerder ter beschikking zijn gesteld. Indien de klant in gebreke blijft de artikelen in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening. Eventuele retourzendingen aan Leukvoorthuis zijn voor rekening van de Klant en moeten alleen na overleg geschieden.

 

 Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 Leukvoorthuis is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Leukvoorthuis.

 

Artikel 8 Overmacht

8.1 In geval van overmacht is Leukvoorthuis niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

 

Artikel  9 Persoonsgegevens

9.1 De gegevens die door de Klant worden verstrekt worden door Leukvoorthuis vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
A).het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres.
B).opname in het klantenbestand van De Leukvoorthuis.

9.2 Leukvoorthuis neemt daarbij de van toepassing zijnde privacy regel- en wetgeving in acht

.
Artikel 10: Garantie herstoffering.

Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen staat Leukvoorthuis in voor de deugdelijkheid van de door haar opnieuw gestoffeerde artikelen gedurende een periode van zes maand na levering. Ten aanzien van gebreken welke geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen wordt geen garantie gegeven.
Alle gebreken waarvan koper/opdrachtgever bewijst dat zij binnen voornoemde garantietermijn zijn ontstaan uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een onjuistheid in de constructie dan wel ten gevolge van een gebrekkige afwerking of door gebruik van slecht materiaal zullen kosteloos door Leukvoorthuis worden hersteld. Koper/opdrachtgever dient ten alle tijden Leukvoorthuis in de gelegenheid te stellen een eventueel gebrek te herstellen; elke verhindering doet aanspraken op grond van dit artikel vervallen.
Op door Leukvoorthuis door derden betrokken materialen en/of zaken wordt door Leukvoorthuis niet meer garantie verstrekt dan aan Leukvoorthuis door desbetreffende leverancier c.q. fabrikant wordt gegeven.
Leukvoorthuis kan er voor kiezen de zaak terug te nemen met restitutie van de koopsom of de zaak vervangen indien herstel op bezwaren stuit. Koper/opdrachtgever heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk.
De zaken waarvan de garantie wordt ingeroepen mogen door koper/opdrachtgever slechts worden teruggezonden na voorafgaande toestemming van Leukvoorthuis. Zaken welke worden teruggezonden doch niet defect worden bevonden zullen op kosten van koper/opdrachtgever worden teruggezonden waarbij deze tevens verschuldigd wordt de kosten van de door Leukvoorthuis naar aanleiding van de klacht ingestelde onderzoeken.
Gebreken ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundig of onjuiste behandeling of onoordeelkundig of onjuist onderhoud of die welke zich voordoen na wijziging of reparatie door of namens koper/opdrachtgever zelf of derden blijven buiten garantie.
Het beweerdelijk niet nakomen van Leukvoorthuis van haar garantieverplichtingen ontslaat koper/opdrachtgever niet van de verplichtingen welke voortvloeien uit enige met Leukvoorthuis gesloten overeenkomst.

Artikel 11

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Voor al uw meubels en objecten uit de vorige eeuw